LogoДействие

Принцип на действие

Активните съставки в продукта FOLAXAN®  ефективно предотвратяват растежа на раковите клетки , метастазите и клетъчните мутации. Те проявяват цитостатично действие спрямо раковите клетки и нямат никакво негативно влияние върху здравите клетки.
FOLAXAN®  е високо ефективен срещу всички форми на рак и решаващо помага в борбата срещу това заболяване.

Активните съставки в продукта FOLAXAN®  потискат  възникването и растежа на раковите клетки и по този начин предотвратяват процеса на карценогенезата. Терапията показва добри клинични резултати при всички видове ракови заболявания, без наличие на странични ефекти. Терапията е поставена на основата на селективно предизвикване на апоптоза в раковите клетки. Апоптозата е един от основните видове програмирана клетъчна смърт и високо организиран физиологичен механизъм, който има за цел да унищожи повредени или анормални клетки. Самоунищожителната програма се активира например в клетките засегнати от вируси с цел вирусът да не се размножава или в случай на повредена ДНК. В раковите клетки, механизмът на самоунищожение (апоптоза) е повреден, което води до неконтролирано деление на клетки, така клетките стават „безсмъртни”. Индукцията (предизвикването) на апоптоза (способността на клетките да умират в случай, че са твърде стари или повредени) в раковите клетки, се счита от решаващо значение за лечението, терапията и профилактиката на раковите заболявания. Освен физиологичните фактори, които допринасят за индукцията (предизвикването) на апоптоза съществуват и външни фактори. Много природни вещества се считат като фактори, които са способни да индуцират (предизвикат) апоптоза в различни ракови клетки на човешкото тяло. Много от тези природни вещества се намират в различни лечебни растения, билки, плодове и зеленчуци.

Защо се нуждаеме от апоптотични индуктори (тригери на апоптозата)?

За общоприети и признати методи за лечение на рак се считат  хирургични операции, лъчетерапия, химиотерапия, както и различни лекарства, а то както поотделно, така и в различни комбинации помежду им. Химиотерапията често води до облекчаване на състоянието, удължаване на живота и може дори и да излекува. Успешното средство против рак трябва да унищожи само раковите клетки, без да причинява  увреждане на нормалните клетки. Това идеално състояние може да се постигне само чрез индукция (предизвикване) на апоптоза в туморните клетки. Продължителността на живота на нормалните и раковите клетки се влияе значително от нивото на апоптоза и затова предизвикването на апоптоза се явява като важен фактор при лечението и профилактиката на ракови заболявания. Синтезирането на лекарства, които предизвикват апоптоза  е важен аспект на научните изследвания в борбата срещу рака. Въпреки огромното количество работа по синтезиране на такива лекарства все още не са създадени работещи ефективни прототипи на такива лекарства. Търсенето на такива лекарства показва, че природните продукти са по-ефективни индуктори на апоптоза. Последните изследвания на туморни инхибиторни съединения от растителен произход доведе до откриването на впечатляващ брой нови структури. Известно е, че някои продукти от растителен произход  успешно индуцират апоптоза в туморните клетки (предизвикват тяхната естествена смърт), но не влияят на процесите в нормалните клетки. Все по-очевидно е, че апоптозата е основният начин на действие на много противоракови средства, включително йонизиращо лъчение, алкилиращи агенти, такива като cisplatin и 1,3- bis (-chlorethyl) -1- nitrosourea (BCNU), инхибитор на топоизомераза етопозид, цитокин туморo-некротичен фактор (TNF), taxol, и N-субститовани бензамиди каквито са metoclopramide и 3-chloroprocainamide. Апоптотичнaтa индукция е целта на иновативните методи в развитието на противоракови лекарства.

Ето защо е  важно да се тестват растителни индуктори на апоптоза във формата на суров екстракт или като част от техните отделни компоненти. От различни изследвания се появяват доказателства, които показват че продуктите, получени от растения са полезни както за лечението така и за предотвратяването на ракови заболявания. Хемопрофилактичните съединения имат различни механизми на действие, но тяхната способност да индуцират апоптоза е обединяваща концепция в механизма за борбата срещу рака. Разбирането на механизма на действие на тези съединения предоставя полезна информация за тяхното използване при  превенцията и лечението на раковите заболявания.

Продуктът FOLAXAN® по същество е ефективен растителен индуктор на апоптоза в туморните клетки (възстановява способността на раковите клетки да умират по естествен начин), възстановява потиснатата функция на апоптоза и раковите клетки на практика „се самоубиват”, като дава команда на клетката да се самоунищожи, с други думи стартира процеса на апоптоза, клетката умира. Когато този процес започне, клетката се разпада и се поглъща за около един час от съседните клетки. Не остава никаква следа  от нея, като че ли не е съществувала (за разлика от процеса на некроза на клетката, когато по време на клетъчната смърт се отделят токсични вещества). Важното е, че туморите вследствие на измирането на дефектните клетки бързо намаляват и в крайна сметка напълно изчезват, докато здравите клетки остават и не са засегнати.

Активните съставки в продукта FOLAXAN® потискат образуването и растежа на раковите клетки и предотвратяват процеса на канцерогенеза. Ефектът на потискане на растежа и унищожаване на туморните клетки се постига чрез модулиране на гени, кодиращи клетъчния цикъл, метастазите, ангиогенезата и апоптозата.

Активните съставки в продукта FOLAXAN®  потискат активирането на NF-кВ (група от транскрипционни фактори, които се свързват с промотори RNA полимераза II и  влияят на експресията на гени, които са важни за растежа на клетките и клетъчната смърт, ембрионалното развитие, както и други важни процеси, включително растежа на туморни клетки и метастази) и Akt сигналните пътища (ключов протеин в регулирането на метаболизма на глюкозата чрез mTOR и р70 S6K, регулира растежа на клетките и качеството на клетъчния цикъл), а също така оптимизира активността на СОХ (циклооксигеназа – ензим, гарантиращ превръщането на арахидоновата киселина в простагландини и тромбоксани), рибонуклеотид редуктаза (ключов ензим на синтезата на ДНК, който катализира превръщането на рибонуклеотиди в  деоксирибонуклеотиди) и GSH (глутатион – трипептид, състоящ се от аминокиселини, глутаминова киселина, цистеин и глицин, участващ при синтеза и опряването  на нуклеиновите киселини в организма, образуването на протеини, простагландини, транспортирането на аминокиселини, премахването на токсини и канцерогени).

Освен това, активните съставки в продукта FOLAXAN®  активизират ATM киназата на сигналните пътища и по този начин ефективно предотвратяват процесите на канцерогенеза. От описания принцип на механизма на действие на продукта  FOLAXAN® (ефективен тригер на задействане на процеса на апоптоза в раковите клетки - програмирано самоунищожение на раковите клетки), става ясно, че действа на повечето видове тумори и е ефективно средство в борбата срещу рака и нейните различни форми, включително техните метастази.

Принцип на действие на индукция на апоптоза